Inženýrská činnost

Projekční práce

Studie, stavební projekty, rozpočty, zajištění správních rozhodnutí, technické poradenství

Technický dozor investora

  • Zabezpečení přejímacího řízení (předání staveniště zhotoviteli a převzetí dokončeného díla včetně všech dokladů)
  • Zabezpečení kolaudačního souhlasu
  • Konzultace s projektantem a investorem v průběhu výstavby
  • Spolupráce při zkušebním provozu
  • Dohled nad odstraněním vad a nedodělků
  • Ostatní činnosti potřebné ke kompletní a úspěšné realizaci díla
  • Zabezpečení vypracování průběžných zpráv a závěrečné zprávy k dotaci
  • Zabezpečení technického dozoru investora (TDI) – dohled nad postupem stavby, dodržování podmínek stavebního povolení, harmonogramu prací, kontrola věcné správnosti a úplnosti podkladů a faktur předkládaných zhotovitelem, projednání obsahu a oprávněnosti víceprací nárokovaných zhotovitelem apod.